Начало
Лекции

Управление на складовите системи

Същност на складовата дейност


 Основна причина за съществуване на складовете в логистичната система са:

 Под складова система се разбира:

 Централно място в складовата система заема складът. Той е едно от постоянните съоръжения в логистичната система, през който преминава материалния поток. В него се натрупват необходимите запаси от стоки в съответствие с търсенето на целевите пазари. Складирането е основна функция при физическото движение на стоките от производството до потреблението.

 Складът може да се разгледа в два аспекта:

 1. Като сложно техническо съоръжение, което се състои от множество взаимосвързани елементи, имащи определена структура и обединени да изпълняват конкретни функции по натрупването и преобразуването на материалния поток.
 2. Като ефективно средство за съхранение на запасите на различни фази в логистичната верига, което интегрира управлението на материалния поток.

Функции на складовете


 В логистичната система складовете изпълняват следните функции:

 1. Консолидация на товарите.
  Складът събира материалните потоци на различни доставчици и формира големи партиди до клиентите.
  Консолидация
  Фиг.1 - Консолидация.
  Постига се намаляване на разходите в сравнение с варианта всеки доставчик директно да снабдява клиентите си.
 2. Раздробяване на товарите.
  Това е обратен процес на консолидацията. При раздробяването, доставените големи партиди се сортират на по-малки партиди в съответствие с поръчките и се отправят към всеки потребител.
  Раздробяване
  Фиг.2 - Раздробяване.
 3. Формиране на пазарен асортимент.
  Тази функция се изпълнява от производители и търговци на едро. Представлява смесен асортимент, състоящ се от множество продукти, групирани според заявката на клиента.
  Формиране на пазарен асортимент
  Фиг.3 - Формиране на пазарен асортимент.
 4. Дообработка.
  Складът може да се използва и за да се осъществят някои манипулации и да се продължи технологичния процес (например: Зреене на сирене или съхнене на дървен материал). В склада може да се извършва маркировка и етикетиране или опаковане, разопаковане, почистване и др.
 5. Формиране на запаси.
  Характерно е за производства, които имат сезонен характер. По този начин се гарантира целогодишно производство на продукти със сезонно потребление или целогодишно потребление на продукти със сезонно производство.

Класификация на складовете


Технико-икономически показатели, характеризиращи складовете


 1. Обща площ (обем) на склада – характеризира големината на склада.
 2. Относителен дял на отделните видове площи в склада. Определя се като отношение на отделните видове площи към общата площ. В склада се организират следните видове площи:
 3. Капацитет на склада. Показва максималното количество продукти, което може да се съхранява в даден момент. Този показател се определя с проекта на склада.
 4. Степен на механизация и автоматизация. Показва относителния дял на механизираните, съответно автоматизираните операции спрямо общия обем на операциите.
 5. Натоварване на единица площ (обем) Изчислява се с формулите
  F=Q/S или F=Q/V , където:
  F е натоварването на единица площ на склада
  S е основната площ на склада
  V – обемът на основната част на склада
  Q – количеството на продуктите в склада, натурални измерители.
  Натоварването на единица площ (обем) показва ефективността на използването на основните площи. Стремежът е да бъде колкото е възможно по-голям.

Управленски решения в складовите системи


 Складовата логистика съдейства за решаването на следните проблеми:

 1. Степен на централизация на склада.
  Под централизация се разбира концентрация на стоките на едно място, като се ръководят от една институция.
 2. Избор между собствен склад или чужд (нает) склад.
  Решението зависи от следните фактори – обемът, тенденциите и характерът на дейността. Когато обемът на дейността е относително малък, обикновено се предпочита нает склад. Ако тенденцията е за непрекъснато нарастване на обема на дейността, целесъобразно е изграждането на собствен склад. Когато характерът на дейността е цикличен, за предпочитане е нает склад или комбинация от собствен и нает склад.
 3. Подреждане на стоките в склада.
  Подреждането се извършва на два принципа – магазинен и локализационен. Магазинния принцип изисква складираните стоки да имат имат точно определено място в склада.
  При локализационния принцип – мястото за складиране на стоката се избира свободно и при всяко ново приемане на нова стока то може да се променя.
 4. Внедряване на компютърни системи в склада.
  Това позволява - по-строг контрол на новите постъпления, наличностите в склада и изписаните стоки и изчисляване на разходите за съхранението им.
 5. Степен на автоматизация на склада.
  Операциите в склада могат да се извършват ръчно, механизирано и автоматизирано.При автоматизираните складове всяка операция в склада се извършва от машини с дистанционно управление, които се насочват и контролират от човека. Степента на автоматизация на склада оказва влияние върху:
 6. Местоположение на складовете.
  Решаването на този проблем е свързано с отговора на два въпроса - как да се разположат складовете на географската територия и къде да бъде тяхното място. Местоположението на складовете зависи от три фактора: