Начало
Лекции

Управление на запасите

Същност на запасите


 Управлението на запасите заема централно място в логистиката. Материалните запаси са елемент на краткотрайните активи. Това са годни за употреба продукти, намиращи се на различни стадии на движение на материалните потоци, временно неучастващи в процеса на производството или потребление и служещи за осигуряване на тяхната непрекъснатост. Главна функция на запасите е да осигуряват непрекъснатост на производството и потреблението. Важната роля на управлението на запасите в логистиката се обуславя от редица причини:

Характерни черти на запасите


  1. Запасите са годни за употреба продукти.
  2. Могат да се образуват на всички стадии на движение на материалните потоци – от източника на зараждане през различните стадии на придвижване и преработка до крайните потребители.
  3. Временно не участват в процеса на производство или потребление – т.е над тях или чрез тях не се извършват производствени операции или не се задоволяват потребности.

Причините за образуване на запаси


 Имат обективен и субективен характер.

  1. Обективни причини:
  2. Субективни причини. Те са резултат от управленски решения на различните участници в логистичния процес относно:

 Нивото на запасите в икономиката на отделната организация е резултат от комбинираното действие на множество взаимосвързани обективни и субективни фактори.

Класификация на запасите


  1. Според мястото им на образуване (според фазата и етапът на логистичния процес).
  2. Според причините, поради които се образуват и функциите, които изпълняват, запасите се разделят на:

Разходи, свързани с управлението на запасите


Разходи по доставка

 Това са всички разходи, свързани с попълването на запасите. Те зависят от размера на доставката (стойността на доставката) и от функционирането на системата по доставките(т.е. броя на доставките).

 Следователно общата сума на разходите по доставка е сума от стойността на доставката и условно постоянните разходи по функциониране на системата по доставките.
Rg=p*q + N
 Rg - разходи по доставката.
 p – цена на придобиване на единица запас.
 q – размер на доставката.
 N – брой доставки.

Разходи по съхранение

 Основни елемент в тази група разходи са:

Разходи вследствие недостиг на запаси

 Те се оценяват чрез пропуснатите приходи от неосъществени продажби.

Разходи по информационно обезпечаване на управлението на стоковите запаси

 В тази група се включват разходите по създаване или закупуване и поддържане на информационна система за управление на запасите.

Показатели за запасите


 Запасите се измерват с абсолютни и относителни показатели.

Управление на запаси


 Осигурява се от следните бази данни:

 Проблемът на управлението на запасите се състои в определянето и поддържането на такова ниво на запасите, при което непрекъснатостта на потреблението (производствено и непроизводствено) се осигурява с минимални разходи. Основните въпроси на управлението на запасите са кога да се поръчва (попълва запаса) и колко да се поръча.