Начало
Лекции

Транспортна логистика

Същност на транспорта в логистиката


 Транспортът е процес на пространствено преместване на хора и стоки във времето. В този процес не се създава нова продукция в натурално-веществена форма, а само се увеличава стойността на транспортирания обект.

Особености на транспортирането в логистиката


 1. Реализира основната идея на логистиката – създаване на надеждна и устойчива система за снабдяване, производство, разпределение и потребление.
 2. Гарантира непрекъснатост на продажбите и обслужването на клиентите. (чрез превоз на стоките и доставката им там, където и когато са необходими).
 3. Влияе върху - продължителността и точност на доставката на стоките; върху размера и постоянното поддържане на запасите и върху състоянието на стоките при получаването им.

Основни изисквания при превоза на товари


 1. Обединяване на доставките в по-големи партиди и ефективно използване на капацитета на превозните средства.(Така се постигат по-ниски разходи на единица превозен товар.)
 2. Избор на маршрути за превоз на товарите. (Не трябва да се допускат дълги, кръстосани и повторни превози, които увеличават транспортните разходи. При редовни доставки маршрутите могат да се оптимизират така, че превозното разстояние и общите транспортни разходи да са минимални.)
 3. Съкращаване на времето за товарене и разтоварване, което е част от необходимото време за превоз на товарите. При превози на къси разстояния то може да се окаже по-голямо от времето за пътуване и да формира основния дял от транспортните разходи. Възможност за съкращаване на времето за товарене и разтоварване е уедряването на товарите и механизация на подемно-транспортните операции.
 4. Ограничаване и напълно отстраняване на повредите по товара за времето на превоза (деформации, счупване, похабяване, злоупотреби). Най-чести причини за повреди на товара са - начина на уедряване на товарите, изпълнението на товаро-разтоварните операции, начина на укрепване на товара в превозното средство и др.
 5. Определяне на цената на транспортната услуга, която в практиката е позната като транспортна тарифа. Тя се договаря между превозвачите и дистрибуторските фирми като цена на тон или цена на километър пробег.

Видове транспорт и транспортни средства


 Предимства и недостатъци.

 1. Железопътен транспорт. Има водеща роля в транспортната система на страната особено при превози на дълги разстояния. Използва се най-често за насипни продукти.
 2. Автомобилен транспорт. Целесъобразно е да се използва при превоза на малки партиди, на къси разстояния.
 3. Воден транспорт. Използват се различни типове кораби (кораби за превозване на пакетирани стоки; кораби за насипни стоки; танкери и др). Водният транспорт се предпочита за превоз на тежки и трайни стоки на дълги разстояния. Използва се тогава, когато се търсят ниски разходи, а скоростта на доставката е с второстепенно значение.
 4. Въздушен транспорт. Той е най-бърз и най-скъп. Използва се за превоз на товари в случай на неотложна бърза необходимост, а не регулярно. Основният му недостатък е високата стойност на превозите, която обаче се компенсира от скоростта на доставката. Този транспорт е подходящ за транспортиране на бързоразвалящи се продукти на големи разстояния.
 5. Тръбопроводен транспорт. Използва се за превозване на течности и газообразни продукти със специални транспортни средства - нефтопроводи, газопроводи, водопроводи.

Качество на превозите


 Качеството на превозите се формира от следните групи показатели – технически, технико-икономически и икономически.

 1. Технически показатели.
 2. Технико-икономически показатели.
 3. Икономически показатели.

Управленски решения в транспорта


 В практиката често се налага да се вземат управленски решения относно транспортната дейност в следните области:

 1. Избор между външен превозвач (нает транспорт) или собствен транспортен парк, зависи от:
  Решението за поддържане на собствен автомобилен парк се взема след задълбочена оценка на предимствата, рисковете и финансовата изгода за компанията. По-важните предимства при поддържането на собствен автомобилен парк са следните:
  Основните рискове при изграждане на собствен автомобилен парк са:
 2. Избор на целесъобразен вид транспорт. Той зависи от:
 3. Избор на транспортно средство. Зависи от претенциите на конкретната стока към превоза, от ритмичността на доставките, от наличието и състоянието на съответната транспортна инфраструктура и др.
 4. Избор на маршрут. Известно е, че най-късото разстояние не винаги е най-евтино, поради което се налага оценка на алтернативни маршрути за един и същи превоз.