Начало
Лекции

Същност на логистиката

 Терминът "логистика" произхожда от старогръцките думи λόγος [логос] (дума, понятие, сметка) и λογιστικός [логистикос] (способен в изчисляването и пресмятането). Исторически могат да се проследят две трактовки на термина "логистика". Едната е свързана с математическата логика, а другата с военното дело.

 След втората световна война терминът логистика навлиза в разнообразни области на живота, определящи различните направления на нейното развитие. Според реда на тяхното появяване могат да се посочат следните по-важни разновидности:

 През последните години се появяват и други разновидности на логистика, като градска логистика, спешна (хуманитарна) логистика и др.

Логистичната наука изучава


 1. Организационните и икономическите отношения между отделните звена и фази от дейността на предприятието.
 2. Организационните и икономическите отношения между отделните самостоятелни стопански субекти, свързани с движещите се между тях материални и съпътстващи ги потоци.

Дефиниции за логистика


 1. Тя се дефинира като процес на управление и контрол на постъпващите във фирмата, обработвани там и напускащи я материални потоци (от стокова продукция) и съпътстващите ги информационни потоци.
 2. Тя е процес на управление и контрол на суровините, материалите и готовите продукти в стопанския оборот от момента на предаване на парите на доставчиците до момента на получаване на парите от потребителите на продуктите.
 3. Според Европейската асоциация по логистика: Логистиката е осъществяване и управление на движението и разполагането на хора и/или стоки, както и поддържащите дейности, свързани с това движение и разполагане в рамките на системата, организирана за постигане на определени цели.
 4. Съвета за управление на логистиката на САЩ: Логистиката е процес на планиране, изпълнение и контрол на ефикасното и ефективно протичане и съхранение на суровини, материали, незавършени и готови продукти, услуги и свързаната с тях информация от мястото на тяхното възнекване до мястото на потребление.

Цел и задачи на логистиката


 Осигуряване на необходимото равнище на обслужване на клиентите при минимални общи разходи. Реализацията й се извършва с решаването на три основни задачи:

 1. Осигуряване на доставката на суровините, материалите и готовата продукция на пазарите, където има потребност от тях и във време когато има такава потребност.
 2. Осигуряване на високо равнище на обслужване на клиентите.
 3. Минимизиране на общите разходи – по осъществяване на всички логистични дейности през всички звена и фази на протичане на материалните потоци.

 Тези три задачи могат да се изразят с правилото на 7-те "Р" (по аналогия на маркетинговия микс) - да бъде осигурен подходящия продукт, в подходящото количество и в подходящото състояние (качество), на подходящото място, в подходящото време, на подходящия клиент с подходящите разходи.

Предмет на логистиката


 Управление на материалните ресурси в техните две състояния динамично (като материални потоци) и статично (като материални запаси), както в рамките на една организация, така и извън нея.

Обект на стопанската логистика


 Материалните потоци и свързаните с тях информационни потоци, потоци от услуги, от хора, финансови потоци и потоци от знания.

 От гледна точка на отделната фирма, приложението на логистичната концепция означава:

 1. Вътрешнофирмена интеграция на управлението на материалните потоци, т.е интегрирано управление на трите фази на движение на материалния поток – входящ, вътрешен и изходящ. Това са трите области на фирменото управление – снабдяване, производство (производствени операции) и дистрибуция.
 2. Координация и интеграция с другите области на фирменото управление – производство, финанси, маркетинг, човешки ресурси.
 3. Междуфирмена интеграция на управлението на материалните потоци, т.е. включване в процеса на интегрираното управление на доставчиците (и техните доставчици) и клиентите (и техните клиенти) по цялата или част от веригата на доставките.

 Изложеното до тук показва, че логистиката е сложна съвкупност от разнообразни, но обвързани в единна система дейности и операции по обработката и придвижването на материалите и съпътстващите ги потоци от първичния източник до крайния потребител.