Начало
Лекции

Стопанска логистика

Стопанска логистика (Бизнес логистика)


 Тя представлява процес на планиране, осъществяване и контрол на ефективното и ефикасно предвижване и съхранение на продуктите и услугите и свързаната с тях информация от мястото на зараждане до мястото на потребление (включително входящите, изходящите, вътрешните и външните движения) с цел удовлетворяване изискванията на клиента.

 Разглеждана като самостоятелна система, тя има вход, вътрешна структура и резултат.

Принципна схема на компонентите на управление на логистиката в една компания
Вход Вътрешната структура Резултат
Материални
ресурси
ДОСТАВЧИЦИ
Управление на логистиката
КЛИЕНТИ
Ефективното
и ефикасно
обслужване
на клиентите
Планиране Организация Ръководство Контрол
Човешки
ресурси
Снабдяване Производство Дистрибуция
Финансови
ресурси
Информа-
ционни
ресурси
Логистични решения
Обслужване на клиентите Запаси
Вертикална интеграция
и аутсорсинг
Транспорт
Териториално разположение
на постоянните съоръжения
Складиране
Информационна и
комуникационна система
Обратна логистика

Подсистеми и елементи на стопанската логистика


 1. Подсистеми на стопанската логистика са фазите на движение на продукцията - снабдяване, производство, дистрибуция.
  Стопанска логистика
  Снабдяване Производство Дистрибуция
  ДОСТАВЧИЦИ
  Снабдяване


  Производство


  Дистрибуция


  КЛИЕНТИ
  Входяща логистика Вътрешна логистика Изходяща логистика
  Управление на
  материалите
  Управление на
  дистрибуцията
 2. Елементи на логистичната система.
 3. Връзката между подсистемите и елементите на логистичната система - има матрична структура, представена в следващата таблица.
  Елементи Подсистеми
  (функционални области)
  Снаб-
  дяване
  Произ-
  водство
  и
  операции
  Дистри-
  буция
  Запаси X X X
  Транспорт X X X
  Складиране X X X
  Информационна и
  комуникационна
  система
  X X X
  Други X X X

   По хоризонтала се вижда в кои фази на движение на материалните потоци присъства даденият елемент. Това дава възможност да се характеризират особеностите му в съответната фаза. (Напр. запаси от суровини и материали в снабдяването или запаси от незавършено производство в производството, или запаси от готова продукция в дистрибуцията.) По вертикала се вижда от какви елементи се състои съответната фаза (функционална област).

Логистични функции


Класифицират се в две групи:

 1. В зависимост от значимостта им за осъществяване на логистичния процес в дадена организация, биват - ключови и поддържащи.
 2. В зависимост от стратегическите характеристики, логистичните функции биват оперативни и координационни.

Области на управленски решения и управленски дейности в логистиката


 От особено значение за правилното управление на логистичните процеси е да се определят областите на управленски решения и конкретните управленски дейности. Областите на управленски решения могат да бъдат общи и специфични за трите фази на движение на материалните потоци – снабдяване, производство и дистрибуция.

Общи логистични решения


 Към тях се отнасят - обслужване на клиентите; вертикална интеграция и аутсорсинг; териториално разположение на постоянните съоръжения; информационна и комуникационна система; запаси; транспорт; складиране и обратна логистика.

 Конкретните дейности, свързани с посочените области на логистични решения са както следва:

Специфичните области на управленски решения


 Те са свързани със съответната фаза: