Начало
Лекции

Организация и управление на снабдяването

Дефиниране и цели на снабдяването


 Снабдяващата подсистема обхваща входящия поток от продукти и услуги, които тя не произвежда, но ползва в своята дейност. Чрез тази подсистема се осъществява връзката на организацията с външната среда, т.е. с доставчиците на закупуваните продукти и услуги.

 С понятието снабдяването или входящата логистика се изразяват дейности по закупуването и организиране на физическото придвижването на материалния поток от доставчика до потребителя.

 Целите на снабдяването са подчинени на основните цели на организацията и нейната бизнес стратегия. Те се свързват най-често с надеждността, гъвкавостта и качеството на доставките и разходите за снабдяване.

Дейности в снабдяването


 Дейностите в логистиката на снабдяването се делят според техния характер на физически и управленски. Взаимовръзката между тях се изразява в това, че управленските дейности определят начина и времето за осъществяване на физическите дейности. От своя страна резултатите от физическите дейности представляват база за вземане на управленски решения.

Методи за определяне на потребността от продукти


 В практиката най-често се прилагат аналитичните методи. Изходните данни за тях са следните:

 В аналитичния метод, потребността от компонентите за изделието зависи от структурната му спецификация и разходните норми на всеки компонент. Формулата за изчисляване на потребността е следната:

 Ri=Σ Aij*Pj Ri - общата потребност от компонент i
Aij – разходната норма на компонент i за производството на единица продукция от j – тия вид (изделие, детайл, възел и др.)
Pj – планиран обем продукция от j- тия вид
n – брой наименования на продуктите, за чието производство се използва компонент i.

 Когато за даден продукт не са разработени разходни норми, той условно се приравнява към друг подобен, за който съществуват разходни норми.

Цикъл на снабдяването


 Представлява последователност от операции, които са стандартни за повечето цикли на снабдяване, независимо от спецификата на различните видове продукти:

 1. Установяване, дефиниране, описване и заявяване на потребността от продукти.
  Документът, в който се описва възникналата потребност се нарича заявка. Тя представлява стандартна форма, съдържаща следната информация – описание на продукта, неговото количество и датата на която е необходимо това количество. Заявката трябва да съдържа дата на подаване и подпис на заявителя.
 2. Избор на доставчик.
  При рутинно доставяни материали източникът е известен, освен ако не се прецени, че доставчикът трябва да бъде сменен. При нови или високостойностни (скъпи) материали е необходимо да се изследва пазарът на снабдяването и да се определят потенциалните доставчици, т.е. да се проведе процедура за избор на доставчик (сравняване на оферти за цена и условия на доставката, качество, отстъпки и др.)
 3. Изготвяне и подаване на поръчка за доставка.
  След като доставчикът е известен и с него са постигнати съответните договорености по закупуването и доставката на продукти, снабдяването изготвя поръчката. В много случаи тя е официален правен документ за сключен договор и затова трябва да съдържа точна и недвусмислено изразена информация.
 4. Потвърждаване приемането на поръчката.
  Поръчката е официално "предложение" за закупуване, но се превръща в договор, когато доставчикът потвърди нейното приемане, като изпълни поръчката или като изпрати официално съобщение.
 5. Следене на изпълнението на поръчката.
  Това е особено важно за критични за производството материали, за които се набелязват срокове за изпълнение и доставяне на поръчката.
 6. Получаване и приемане на доставката.
  Доставката се проверява първо за съответствие с поръчката по отношение на вида материал, доставно количество и общо състояние и качеството на доставните единици. Изготвя се протокол (доклад)за резултатите от проверката. Копие от него трябва да постъпи в:
 7. Проверка на фактурата.
  Състои се в съпоставяне на три документа – протокол за приемане на доставката, самата поръчка и стойност на фактурата.
 8. Приключване на поръчката.
  Представлява събиране на документацията по дадена поръчка, след като е изпълнена от доставчика и приета от снабдяването.
 9. Складиране и отпускане на материали от склада.
  Изпълняват се физическите дейности, свързани със складирането на получените продукти и изпълнение на искането за отпускане на материали.