Начало
Лекции

Логистични стратегии

 Отправен момент в управлението на логистиката е изборът на логистична стратегия. Най-общо стратегията представлява план за действие за постигане на определена цел. Логистичната стратегия е функционална стратегия, която конкретизира корпоративната и бизнес стратегията в областта на логистиката.

Логистична стратегия
Фиг.1 - Обща рамка на логистична стратегия.

 Тя представлява система от взаимосвързани стратегии на снабдяването, производството и дистрибуцията, както и взаимосвързани стратегически решения за отделните логистични елементи (транспорт, запаси, складове, комуникационни и информационни системи).

Възможните стратегически алтернативи, стоящи пред фирмената логистика са насочени главно към задоволяване на търсенето. Според този критерии се обособяват следните групи стратегии: - избутващи, изтеглящи и смесени "избутващи – изтеглящи".