Начало
Лекции

Логистични аспекти в управлението на производството

Същност и роля на управлението на производството/операциите


 Управлението на производството/операциите е област на фирменото управление, която е свързана със създаването на основния продукт на организацията. Неговата роля се обуславя от следните обстоятелства:

 Операциите се определят като трансформационен процес, който използва ресурси – сгради, машини и съоръжения, финансови средства, материали, човешки ресурси, информационни ресурси, знания и др. и прилага определена технология, за да ги трансформира в продукти. В процеса на трансформация се създава полезност на формата и се добавя стойност. Чрез операциите се осъществява нарастване на стойността и се създава национално богатство. Резултатът от операциите са два вида продукти – стоки и услуги.

Логистични стратегии в производството


 Отправен момент за взимане на правилно решение в областта на управлението на операциите е бизнес стратегията на компанията. На тази база е избрана производствената стратегия, свързана с начина, по който фирмата ще се конкурира на пазара и ще задоволява търсенето. Възможни са четири стратегии – производство за запаси, сглобяване по поръчка, производство по поръчка и проектиране по поръчка. (Фиг.1)

Производствени стратегии
Фиг.1 Производствени стратегии в зависимост от начина за посрещане на търсенето.

 Между конкурентните предимства на фирмата и производствените стратегии има пряка връзка. Колкото повече се придвижваме от производство за запаси към проектиране по поръчка, толкова повече се увеличават разходите (цената), качеството, гъвкавостта и времето за изпълнение на поръчките.

 Общата конфигурация на системата, в която се осъществяват производствените процеси включва - продуктово планиране; определяне на производствения капацитет; избор на производствен/операционен процес; териториално разположение на постоянните съоръжения.

Логистични аспекти при планиране на продукта


 Планирането на продукта се отнася до всички решения, свързани с: проектиране и въвеждане на нови продукти; изменения в съществуващите продукти и изтегляне на продукта от производството (пазара).

 Процесът на проектиране на нови продукти е сложен и многоаспектен. Той преминава през няколко последователни фази и етапи:

  1. Генериране на идеи.
  2. Първоначална оценка.
  3. Инженерен и икономически анализ.
  4. Разработване и тестване.
  5. Окончателно планиране.
  6. Въвеждане в производството и пуск на пазара.

 Целта на логистичната оценка на продуктите е да подпомогне процеса на проектиране на продуктите, а при вече съществуващи продукти – да създаде подходяща логистична система, която осигурява реализирането на избраното конкурентно предимство (цена, качество, гъвкавост, време за обслужване) с минимални логистични разходи.

 Участието на специалистите по логистика от трите фази на движение на материалните потоци – снабдяване, производство, дистрибуция, продуктово планиране допринасят за успеха на продуктите в следните насоки:

Логистични аспекти при определянето на капацитета


 Капацитетът е мярка за способността на компанията да предостави на клиентите търсените стоки и услуги в желаното количество и подходящото време. Най-общо той се определя като максималния обем на производството от дадена система (съоръжения) за определен период. Измерва се със система от показатели, всеки от които го характеризира от различни аспекти:

 Капацитетът има два аспекта на разглеждане – индивидуален капацитет (капацитетът на отделното съоръжение) и системен капацитет ( капацитетът на цялата производствена система).

 Решенията относно капацитета на компанията са от изключително значение за логистиката поради две причини:

  1. Капацитетът на система определя обема на дейността. По-големият капацитет и по-големият обем позволяват реализирането на икономия от мащаба при осъществяване на логистичните дейности. От обема на дейността зависят редица решения, свързани с вертикалната интеграция (аутсорсинга) в логистиката (собствен или нает транспорт; собствени или наети складове; използване на поддоставчици на различни компоненти; използване на посредници в снабдяването и дистрибуцията).
  2. Решенията за капацитета влияят пряко върху решенията за запасите. Резервите от капацитет позволяват колебанията в търсенето да се посрещнат без формиране на запаси и обратно – недостигът от капацитет в определени периоди може да се компенсира с формирането на запаси, с които да се посрещнат колебанията в търсенето.

Избор на производствен процес


 Изборът на производствен процес е едно от най-важните решения в областта на управлението на операциите, чрез които се реализира фирмената и производствената стратегия. Има важно значение не само за вътрешната, но и за входящата и изходящата логистика.

 В практиката се срещат пет основни производствени процеси – проект, единично производство, серийно производство, поточно производство, непрекъснато производство.

Вътрешно разположение на постоянните съоръжения


 То определя подреждането на процесите, оборудването, работните и обслужващите зони (места). Изискванията към вътрешното разположение са постигане на минимални разходи в рамките на ограничения, произтичащи от продукта, капацитета, процеса, териториалното разположение (ограничения произтичащи от вида на сградите, наличните площи и мястото им), изисквания за качеството на работната среда. Възможни са четири вида разположение, всяко от които има своите предимства, недостатъци и области на приложение – фиксирано разположение, процесно ориентирано (функционално), продуктово ориентирано разположение и клетъчно.

 Разположение на постоянните съоръжения и типа на производствения процес определят вътрешната логистика и играят роля на ограничения и изисквания, които до голяма степен определят начина, по който трябва да се организират входящата и изходящата логистика.