Начало
Лекции

Логистична мрежа

 Във всички определения на логистиката в качеството на неин основен обект се посочват материалните потоци от физически продукти (суровини и материали, незавършено производство и готова продукция) и свързаните с тях информационни и др. потоци.

 Протичането на материални потоци между и във компаниите се обуславя от задълбочаването на разделението на труда, в резултат на което се обособяват отделни компании, специализирани в производство на различни продукти – суровини, материали, детайли, полуфабрикати, възли и готови изделия. Много от тези компании са териториално отдалечени една от друга, а също така и от пазарите на тяхната крайна продукция. Поради тази причина между тях протичат материални потоци. Освен това в рамките на отделните компании се обособяват цехове, участъци, работни звена, специализирани за производство на отделни детайли и компоненти и извършване на отделни дейности, което също обуславя протичането на материални потоци между тях.

 В най-общия случай, добитите от природата суровини (от промишлен или селскостопански произход) попадат в производствените предприятия, откъдето след завършване на производствения процес (в зависимост от вида на потребностите, които удовлетворява готовата продукция) се насочват или към други производствени предприятия (ако са с производствено предназначение) или към търговски организации на едро и на дребно, а от там към населението. Процесът може да се представи като мрежа, състояща се от възли и връзки.

Фиг.1 - Логистична мрежа.

 Възлите в логистичната мрежа са заводи, складове, магазини, където продукцията престоява за да бъдат извършени производствени операции или във вид на запас.

 Връзките в логистичната мрежа осигуряват придвижването на материални потоци с помощта на различни видове транспорт (воден – речен и морски, сухопътен – ЖП и автомобилен, въздушен и тръбопроводен).

 В рамките на логистичната мрежа са възможни различни начини и възможности за протичане на материалните потоци. Те се наричат логистични канали.

 Логистичен канал – частично подредена съвкупност от доставчици, посредници, превозвачи, потребители и други звена, ориентирани по посоката на движение на материалните и съпътстващи ги потоци от източника на ресурси или производителя до пазара и/или крайния потребител.

 Потоците, които протичат в логистичната мрежа биват основни и съпътстващи.

  1. Основни потоци са материалните потоци. Те се класифицират в зависимост от следните критерии:
  2. Съпътстващи материални потоци. Към тях се отнасят: